szukaj
Sklep / Informacja / Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

 

Strony transakcji

Sprzedawcą jest Urszula Citko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą YOUSPORT URSZULA CITKO, NIP 5423184754, REGON 200863545, adres: ul. gen. Franciszka Kleeberga, nr 36, 15-691, Białystok, prowadząca sklep internetowy pod adresem www.you-sport.pl.

Klientem w sklepie internetowym może być każda pełnoletnia osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Polski i posiadająca zdolność do czynności prawnych lub każdy przedsiębiorca posiadający siedzibę na terytorium Polski.

Konsumentem jest osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 

Informacje ogólne

1. Przedmiotem transakcji są towary będące w ofercie asortymentowej Sprzedawcy w postaci: odzieży sportowej, sprzętu sportowego zwane dalej Towarami.

2. Sklep oświadcza, że wszystkie podane w sklepie ceny są cenami brutto (zawierają stawkę podatku VAT).

3. Ceny zamieszczone przy oferowanych towarach nie zawierają kosztów przesyłki.

4. W czasie składania zamówienia Klient określa sposób dostawy zamówionego towaru i koszty związane z jego dostarczeniem.

5. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia jest prezentowana po wybraniu przez Klienta formy dostawy i płatności.

6. Sklep oświadcza, że w wyjątkowych przypadkach zastrzega sobie prawo do odmowy zrealizowania złożonego zamówienia na każdym etapie jego realizacji. Przez wyjątkowe przypadki należy rozumieć: niedostępność zamówionego towaru oraz wystąpienie okoliczności niezależnych od Sprzedawcy w postaci awarii systemu, usterki technicznej oraz innej siły wyższej niezależnej od Sprzedawcy.

7. W przypadku wystąpienia okoliczności, o której mowa w ust. 6 niniejszego Rozdziału, Sklep niezwłocznie powiadomi Klienta.

8. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cennikach i cenach oferowanych towarów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych. Zmiany cen ofertowych nie będą dotyczyły zamówień złożonych przed zmianą ceny ofertowej.

9. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego za pośrednictwem Sklepu zamówienia. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień umowy sprzedaży następuje za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

Zamówienia

1. Zamówienia w sklepie internetowym www.you-sport.pl można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu, korzystając ze strony internetowej sklepu oraz poczty elektronicznej, w godzinach 10-18 w dniach od poniedziałku do piątku. 

2. Do złożenia zamówienia konieczne jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia bez rejestracji konta w sklepie lub złożenie zamówienia w innej formie wymienionej w Regulaminie w ust. 1 powyżej z podaniem wszystkich niezbędnych informacji.

3. Po złożeniu zamówienia Sklep w terminie od 1 do 3 dni potwierdzi przyjęcie zamówienia do realizacji, poprzez przesłanie na wskazany przez Klienta adres e-mail stosownej informacji.

4. Jednocześnie Sklep informuje, że w przypadku trudności z dokonaniem rejestracji zamówienia w systemie informatycznym na skutek okoliczności zawinionych przez Klienta, np. podanie błędnych lub nieprawidłowych danych kontaktowych, zamówienia po upływie 7 dni roboczych traktowane jest jako niezłożone.

 

Formy płatności

1. Zapłata za zamówiony towar następować będzie za pośrednictwem: platformy płatniczej dotpay.

2. Klient ma możliwość dokonania płatności również przelewem bankowym lub za pobraniem w chwili dostarczania towaru. Z chwilą wybrania w formularzu opcji płatności „Przelew bankowy” następuje rezerwacja towaru w magazynie. Jednocześnie Sklep informuje, że w przypadku, gdy Klientem nie jest Konsument, zamówienia zostanie zrealizowane po wpływie środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 

Dostawa i odbiór towaru

1. Termin realizacji Zamówienia, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2, wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

2. W przypadku braku możliwości zrealizowania Zamówienia w terminie wskazanym w ust. 1, w szczególności w przypadku braku towaru w magazynie, Sklep poinformuje o powyższym Klienta drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres e-mail z prośbą o wskazanie i podjęcie decyzji, co do realizacji pozostałej części zamówienia. Klient ma możliwość realizacji zamówienia bez brakującego towaru lub rezygnacji z całego zamówienia. W przypadku braku informacji od Klienta, co do dalszego postępowania, po upływie trzech dni roboczych od daty powiadomienia, dostępne towary zostaną wysłane do Klienta.

3. Realizacja zamówienia w przypadku zaistnienia okoliczności, o której mowa w ust. 2 niniejszego Rozdziału nie będzie dłuższa niż 10 dni od potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

4. Sklep jednocześnie informuje, że dostawa towaru na rzecz Klienta będącego Konsumentem następuje najpóźniej w terminie 30 dni od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia. Jeżeli Sklep nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadamia o tym Klienta – Konsumenta i zwróci całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

5. Zamówiony towar dostarczany jest firmą kurierską. Klient może podać inny adres do wystawienia faktury i inny adres do dostarczenia zamówionego produktu.

6. Klient podczas odbioru zamówionego towaru, zobowiązany jest do dokładnego sprawdzenia czy przesyłka nie posiada uszkodzeń powstałych podczas transportu lub nie budzi zastrzeżeń. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Klient powinien odmówić przyjęcia przesyłki i spisać w obecności kuriera protokół szkody zawierający datę i godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków. W wypadku zauważenia po odjeździe kuriera nieprawidłowości niedających się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, Klient niezwłocznie po ujawnieniu szkody, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odbioru przesyłki, powinien skontaktować się z firmą kurierską w celu ponownego przyjazdu kuriera i sporządzenia protokołu.

7. Sklep informuje, że dowód nabycia towaru (oryginał faktury VAT lub paragon) jest dołączany do przesyłki. Ewentualne błędy w danych zawartych w fakturze VAT należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty otrzymania faktury.

8. Istnieje możliwość odbioru własnego w siedzibie Sprzedawcy, tj: ul. gen. Franciszka Kleeberga, nr 36, 15-691, Białystok, po uprzednim umówieniu terminu odbioru za pośrednictwem nr tel: 508303141 lub e-mail: sklep@you-sport.pl.

9. W przypadku, gdy część zamówienia nie będzie zrealizowana, a zapłata nastąpiła z góry, Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą przez niego kwotę stanowiącą równowartością niedostarczonych towarów, a w przypadku niezrealizowania całości zamówienia, Sklep niezwłocznie zwróci Klientowi zapłaconą przez niego kwotę stanowiącą równowartość niedostarczonych towarów wraz z kosztami przesyłki, na wskazany numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu, nie później niż w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty wpływu środków na konto Sklepu.

10. Sprzedaż promocyjna obejmuje ograniczoną ilość towarów. Zamówienia na towary w promocji są realizowane według kolejności wpływania zamówień do momentu wyczerpania zapasu lub zakończenia promocji.

 

Prawo do odstąpienia od umowy - reklamacje - gwarancje

1. Sklep oświadcza, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827) Konsument ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru bez podawania przyczyny wysyłając lub w inny sposób dostarczając pismo o odstąpieniu od umowy na adres ul. gen. Franciszka Kleeberga, nr 36, 15-691, Białystok (oświadczenie w załączeniu). Do zachowania wskazanego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można wysłać drogą elektroniczną na adres: sklep@you-sport.pl. Konsument jest obowiązany do zwrotu towaru niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty złożenia oświadczenia. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

2. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy na konsumencie spoczywa obowiązek dostarczenia towaru do siedziby Sprzedawcy ul. gen. Franciszka Kleeberga, nr 36, 15-691, Białystok - w terminie do 14 dni, od dnia wysłania pisma o odstąpieniu od umowy. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Należności za zwracany towar zostaną przekazane na wskazany przez Konsumenta numer rachunku bankowego w terminie do 14 dni. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany na kartę.

3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

4. Konsument ma prawo złożyć reklamację na produkt zakupiony w sklepie Yousport w ciągu 24 miesięcy od daty otrzymania towaru.

5. Reklamacji podlegają towary jeżeli w chwili ich wydania są niezgodne z umową. Reklamacja może dotyczyć części lub całości zamówienia.

6. Jeżeli towary są niezgodne z umową, Konsument może żądać doprowadzenia ich do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowe, chyba że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową oraz rodzaj i stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

7. Konsument traci uprawnienia, o których mowa w ust. 6 niniejszego Rozdziału, jeżeli przed upływem 30 dni od stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową nie zawiadomi o tym sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienia przed jego upływem. Sklep odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego towaru Konsumentowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany towaru.

8. Upływ powyższych terminów nie wyłącza wykonania uprawnień wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową, jeżeli Sprzedawca w chwili zawarcia umowy wiedział o niezgodności i nie zwrócił na to uwagi Konsumentowi.

9. Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę nie dłużej niż w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru lub zawiadomienia o braku towaru w doręczonym zamówieniu.

10. W przypadku uzasadnionej reklamacji towar zostanie wymieniony, a jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca niezwłocznie zwróci Konsumentowi równowartość ceny towaru wraz z kosztami przesyłki, na numer rachunku bankowego, z którego dokonano przelewu bądź – w przypadku gdy zapłata za realizację zamówienia następowała gotówką przy odbiorze - na numer rachunku bankowego, którego dane Konsument wskazał w korespondencji.

   

Ochrona danych osobowych i Polityka Prywatności

1. Administratorem danych osobowych jest Urszula Citko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą YOUSPORT URSZULA CITKO, NIP 5423184754, REGON 200863545, adres: ul. gen. Franciszka Kleeberga, nr 36, 15-691, Białystok, prowadząca sklep internetowy pod adresem www.you-sport.pl
2. W tym miejscu Sprzedawca wskazuje, że podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do złożenia Zamówienia oraz zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży.

3. Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu. Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.

4. Dane osobowe klientów gromadzone są w celu założenia konta klienta oraz realizacji zamówień. Po dodatkowym potwierdzeniu przez klienta dane są gromadzone także w celach promocji i marketingu sklepu.

5. Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość dostępu do swoich danych w celu ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, żądania zaniechania przetwarzania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane przez Sprzedawcę z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

6. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności, przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.

7. Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

8. Nasza strona posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu. Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat: sesji Użytkownika, ostatnio oglądanych produktów.

9. Dodatkowe wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w „Polityka Prywatności” dostępnej w Sklepie Internetowym.

 

Postanowienia końcowe

1. Dowodem zakupu w sklepie internetowym you-sport.pl jest faktura VAT lub paragon. Złożenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury VAT bez podpisu odbiorcy.

2. Przyjęcie zamówienia do realizacji jest możliwe po zaakceptowaniu przez Klienta niniejszego regulaminu. Akceptacja następuje poprzez zaznaczenie boksu „Akceptuję Regulamin”.

3. Informacje prezentowane w sklepie internetowym you-sport.pl nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

4. Złożenie zamówienia przez Klienta nie oznacza zawarcia umowy sprzedaży, a jedynie ofertę zakupu określonych towarów. Oferta wiąże Klienta przez 10 dni.

5. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient otrzyma od Sprzedającego potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, wysłane na wskazany przez Klienta adres.

6. Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Sprzedającego oraz na Stronie internetowej you-sport.pl.

7. Postanowienia niniejszego Regulaminu określające uprawnienia lub obowiązki Klienta sprzecznie z prawami konsumentów wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub też naruszające interesy konsumentów, w szczególności Rozdział III ust. 4, Rozdział V ust. 6, Rozdział VII ust. 1 zdanie 2, nie dotyczą konsumentów.

8. W sprawach nie uregulowanych powyższym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu, a wszelkie wprowadzone w nim zmiany obowiązują po 7 dniach od daty ich opublikowania na stronie you-sport.pl. Zamówienia złożone przed wejściem w życie nowego Regulaminu realizowane są według regulaminu obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. W przypadku zmiany regulaminu Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, zawartej przed opublikowaniem zmian umowy.

10. Nazwy towarów oferowanych do sprzedaży przez Sprzedawcy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione i zastrzeżone na podstawie obowiązujących przepisów.

11. Wszelką korespondencję do należy kierować na adres: ul. gen. Franciszka Kleeberga, nr 36, 15-691, Białystok - z dopiskiem “YOUSPORT”.

12. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres mailowy: sklep@you-sport.pl